Твоят час

Apr 1, 2017 by

Твоят час

Информация за Проект “Твоят час

Линк към електронната система на проекта: Тук

Групи по проекта

1. Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. 

2. Списък училища

3. ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

4. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

5. Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

6. Примерна номенклатура за закупуване на материали по проекта

7. Приложение 3  ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА

8. Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

9. Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC

10. Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

11. Анкетна карта, Приложение № 4, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

12. Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC
Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

13. Организиране на събитие – при организиране на представителни изяви на групите, съгласно тематичните графици.

14. Отчет на събитие – при организиране на представителни изяви на групите,съгласно тематичните графици.

Подобни публикации

Етикети

Сподели