Проект “Образование за утрешния ден”

Feb 14, 2020 by

Проект  “Образование за утрешния ден”

Проект  “Образование за утрешния ден

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

“Образование за утрешния ден”

 

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1 –  Списък на училищата

III. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

IV.Обща информация за проекта

V. Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VІI. Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

VIІI. Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

ІХ. Приложение 3 -  Анкетна карта за участие

X. Приложение 4 - Анкетна карта за мнението на учениците за участието им в проекта

 

Подобни публикации

Етикети

Сподели