Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес

Nov 7, 2014 by

Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес

 1

 Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-3.1.06.” Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”

• Целева група по проекта:

– Ученици от I до VIII клас в средищните училища

– Учители и служители в средищните училища

• Продължителност на проекта – 35 месеца

• Обща стойност на проекта: 172 000 000 лева

 

За четвърта поредна година СОУ „Христо Ботев“ – с. Баните организира дейности по проект „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ с ученици от І до VІІІ клас.

СФОРМИРАНИ СА 5 ПИГ от І до VІІІ клас. Обхванати са 110 ученици.

  • І ПИГ – І и ІV клас с възпитател Теменужка Башева;
  • ІІ ПИГ – ІІ клас с възпитател Даринка Балканска;
  • ІІІ ПИГ – ІІІ клас с възпитател Ели Кузманова;
  • ІV ПИГ – V и VІІІ клас с възпитател Таня Фотева;
  • V ПИГ –  VІ И VІІ клас с възпитател Милена Арнаудова;

 В групите се осъществяват занятия по:

  • Самоподготовка;
  • Организиран отдих и спорт;
  • Занимания по интереси

Подобни публикации

Етикети

Сподели