Графици

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График за контролни и класни работи през І учебен срок 2019-2020 година

График за консултации с ученици 2019-2020 г.

График за провеждане на час по спортни дейности 2019-2020г.

График за консултации на класните ръководители с родители на учениците 2019-2020 г.

График за допълнителен час по ФВС – Модул за учебната 2017-2018 година

График за контролни и класни работи за І срок на учебната 2017-2018 година

График консултации с родители за І срок на учебната 2017-2018 година

График консултации с ученици за І срок на учебната 2017-2018 година

График по БД за учебната 2017-2018 година

График по ГЗЕИО за І срок на учебната 2017-2018 година

График-Модул

График БД

График ГЗ

График за контролни и класни работи І срок на 2016-2017г.

График да обучение по допълнителен час по ФВС 2015-2016 година

График за контролни и класни 2015-2016 година

График за обучение по гражданска защита 2015-2016 година

График по БДП 2015-2016 година

График за консултации с родители за II срок на учебната 2014-2015г. 

График за консултации с ученици за II срок на учебната 2014-2015г.  

График за контролни и класни работи за II срок на учебната 2014-2015г.

График за обучение по безопасност на движението

График за провеждане на обучение по гражданска защита

График за обучение по СИП

График за Допълнителен час по ФВС

График за консултации с ученици и родители за I срок на уебната 2014-2015г.

График за контролни и класни с учениците І -ХІІ клас за І срок на учебната 2014-2015г.