Включващо обучение

Oct 30, 2013 by

on

http://vkluchvashto.mon.bg/

ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

     Обща стойност на проекта – 14 000 000 лв.

     Бенефициент – Министерство на образованието, младежта и науката, чрез

дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

     Обща цел:

     Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

     Специфични цели:

• ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;

• повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;

• повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания;

• Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип;

• Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект;

• осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация.

     СОУ „Христо Ботгев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян е едно от 84-те пилотни училища, които експериментират нов модел на работа с ученици със СОП.

     През учебната 2013/2014 година е формирана една група от 10 ученици.

     Екип по проекта:

1. Ивайло Томев – психолог;

2. Надя Братанова – ресурсен учител;

3. Елица Родопска – логопед.

 

Подобни публикации

Етикети

Сподели