Административни услуги

Валидиране на компетентности

Издаване на дубликати

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация